Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zaś dóma

czfortek 30.6.2005 23:03

Tak uż żech je zpatki dóma. Nikierzi robióm fszystko, aby dóma nie musieli być, ale jo se ganc cieszył:) Fczora żech se pożegnoł z kolejóm - przijechali nasi aby mi z tym pómógli, bo za tyn rok żech tam fakt nazbiyroł kupe wiecy, skoro se to do auta nie wlazło:) Wystiehowani było mynczónce, głównie z powodu schodów - miyszkóm na 4. piyntrze, także se nie opłaco jeździć windóm. Ale nasi pomógli. A ni yny óni:) Eszcze roz dziynkujym jednej niemianowanej prawniczce za pómoc;) (miołech strasznóm chynć tu dać ty fotki, ale... bojym se:)
Droga powrotno była też mynczónco, ale psychicznie - mama nóm z tatóm całóm ceste "posykiwała" za plecami. Nie wiym, czy to eszcze kiero mama robi, ale je to fakt denerwujónce... Dość żech se cieszył, jak se zjadym po D1, ale muszym uznać, że z naszym autym to je dość nuda. Z kopca to ficzało pieknie, ale do kopca żech to pociskoł oczami:) Jech holt zwykły, że se do Pragi wożym lepszymi autami..:) Ale dojechali my dobrze...
Do Pragi sice eszcze jadym za tydziyń, na jednóm zkuszke, kiero nie wyszła w terminie - ale pojadym tam yny na 3 dni a potym zaś do chaupy, także na odwrót, niż to było ostani rok:)

pewny link | skomentuj

Free...

wtorek 28.6.2005 20:06

Tak móm za sebóm 2 zkuszki za 2 dni... Tych pore ostatnich dni, kiedy żech se na nich uczył, żech se mówił, że nigdy wiyncy. Średnio żech to uczyni "dowoł" takich 8-12 godzin dziynnie. Możne se wóm to niezdo zaś tak moc, ale do mnie to je porzóndny wysiłek. Rozmyślóm, za jak długi okres czasu na gimplu bych to nazbiyroł - myślym, że ta dziynno średnio by mi starczyła tak na miesiónc uczynio na gimplu...:) (pomijajónc okres przedmaturalny, tam to oczywiście było o czym inszym)
No, jak żech mówił: tak żech se mówił:) że nigdy wiyncyj, ale po fakcie... to człowiek widzi inaczy, głównie jak obie dwie zkuszki do:) Mieć 2 zkuszki z głowy za dwa dni - parada:) Móm takóm radość a głównie uczuci ogrómnej swobody. Uż zaś mogym robić, co chcym, bez tego abych mioł wyrzuty sumiynia, że np. zamiast se uczyć czatujym na ICQ albo siedzym na piwie (poprowdzie żech za ostatni tydziyń był yny 2 razy a toch roz musioł, bo szło o stypko:)
Możne se dziwicie, jak to, że piszym o dwóch zkuszkach a ni o trzech..? No, mógbych jutro iść na te matalize, ale... jech yny człowiek:) Także dzisio wieczór zamiast rachowanio integralów itp. se jadym odreagować na Hvězde:) A mataliza poczeko do września, aspóń bedym mioł płynne przejści od wakacyjnego nic-nierobiynio do szkolnego tempa:)

pewny link | komentarze (1)

Zkuszka a MA

środa 22.6.2005 13:03

Matematická analýza je postrach fszystkich matfyzaków bez różnicy płci i wieku...:) Sóm tacy ludzie, co se ji nie bojóm, ale tak samo sóm ludzie, kierzi se nie bojóm sfoji śmierci:) W każdym razie wiyncy ludzi se dostanie do nieba, niż zrobi (aspóń roz) zkuszke z MA na MFF:) Dzisio dopołednia żech z ni pisoł pisemnóm a... jak se prawi, beje to cegła jak Aczko, jeśli jóm bedym mieć aspóń na tróje (gdo był u mnie na kolejach, tak wiy, jak wielki je Aczko, gdo nie był, tak se może podziwać jak wypado Beczko a przidać se ku tymu eszcze 4 piyntra:) aktualizacja tyn sóm dziyń Także żodno cegła z nieba nie spadła -> tzn. że w prziszłym tydniu 3 zkuszki 3 dni po sobie:/ Dóm to albo ni, fest to zapijym...:)

pewny link | komentarze (2)

Foteczki z parzbeczki

sobota 18.6.2005 00:08

Obiecołch, że dóm na sfój blog taki monotematyczne fotki z jednej niedownej "parzby". So be it:) D&J I D&J II D&J III D&J IV Je to focóne mojóm T610-kóm, także jakość mierno, ale nikierzi (se) możne poznajóm...;)

pewny link | skomentuj

Rozptylko

pióntek 10.6.2005 17:42

Cosi do tych, co sóm na tym podobnie jak jo - tzn. uwitajóm cokolwiek co ich oderwie od nauki:)
Otestujcie sfój refleks! Mnie se nie udało dostać na lepszóm pozycje, niż na 'Bobbing bobcat' z czasym 0.2114 sec a toch se fakt staroł... Muszym ale uznać, że po 15 min uż ty refleksy same zaczynajóm słabnóć:) aktualizacja tyn sóm dziyń Rocketing rabbit!!!:D (0.1938 seconds) aktualizacja po północy Po 4 Gambrinusach: 0.187 seconds (na piyrfsze podejści!) Chce to asi po prostu totalnie spokojnóm myśl:DD

pewny link | skomentuj

Jo a Ceczko - roz jak aczko a roz jak beczko

środa 8.6.2005 15:14

Przedfczorym żech mioł zapoczet z Ceczka, fczora zkuszke.

Zapoczet z Ceczka je gorszy niż zkuszka z Ceczka - to muszym zaznaczyć hned na poczóntek. Oprócz tego, że je objektywnie ciynżejszy (objektywnie w tym wypadku znaczy, że se na tym fszyscy zainteresowani zgodnóm) tak u niego płaci zasada, że na jego zrobiyni mo człowiek 3 próby, tak samo jak u zkuszki, ale z każdóm próbóm se podnosi stopiyń trudności (je to dane oficjalnie).

Także konkretnie: zapoczet polego na naprogramowaniu jaksigo zadania w określónym czasie - muszymy napisać w pełni funkcyjny program, tzn. musi to być bez błyndu aji 'syntakticky' (fakt nie wiym, jaki je polski termin - znaczy to cosi jako bez błyndów w 'gramatyce danego jynzyka komputerowego':) Jo konkretnie trefił na zadani: naprogramować program, kiery zarówno dany tekst do bloku. Tekst może być albo z jaksigo pliku albo ze stand. wejścia (nie wiym, czy z tymi polskimi terminami żech dobrze trefił, asi z tym przestanym:) a wynik programu se mo wypisać na stand. wyjści albo do pliku. Szyrokość bloku je dano albo je 40 znaków. Czas: 2 godziny.
Ze zapocztu żech odchodzoł jak król - piyrfszy a ku tymu se nigdo dalszy ze skoro 20 ludzi, co tam byli, nie tfarził, że by to uż też mioł:) Ale muszym prziznać, że całe moje szczynści polegało głównie na tym, że skoro taki sóm (aż na jaksi detale) program my mieli na zadani dómowe na cwikach, także oprócz tego, żech hned bez wiynkszego rozmyślanio wiedzioł, jakim sposobym ku tymu podejść, tak żech se uszetrził troche czasu tym, żech se skopiowoł nikiere czynści programu ze sfojego uż naprogramowanego zdrojaku, kiery żech se niechoł na necie:) Kopiować cały program mi prziszło gupi, jednak zadani było ciut insze a głównie żech mioł pomysł jak sfoje starsze rozwiónzani eszcze wylepszyć:) Także niecałóm godzinke a pół żech programił, niż żech to mioł gotowe a potym eszcze pół godzinki żech ladził (do nieprogramatorów - hladoł błyndy w logice programu - czymu to nie robi dokładnie to, co se od tego czako:) A potym żech nerwowo dźwignół łapke, że uż to móm, na plecach żech poczuł krótki kóntrolne rzuty oka od tych co siedzieli za mnóm (a eszcze se z tym tropili:) a poczkołch aż 'pan wachujóncy' (kiery uż zaczynoł być stejnie nerwowy, jak Ci co pisali - było uż pore minut po czasie a eszcze żodyn nie oddoł:) przidzie a otestuje mi to. Program fachoł jak mioł, także na zdrojak se ledwo kuknół a rzeknół "Ok". Z uczuciym ulgi żech zaś dźwignół łapke a podoł mu indeks, chfilke mu trwało, niż mi tyn zapoczet zapisoł do systemu, ale za 5 min uż żech ficzoł prycz z bardzo szyrokim usmiechym... =)

Na dalszy dziyń żech mioł (pisemnóm) zkuszke z Ceczka - tzw. sportke. Od oprawdzicki sportki jóm różni akurat to, że poli na zaszkrtnóci je 42, ni 49 (jeśli se to eszcze dobrze pamiyntóm z czasów, jak my z babcióm szkrtali razym:) No i tu prziszeł 'odwet' za fczora. Zkuszka nie była ciynżko, ale niestety do mnie ani ekstra lechko - no, krótko i zwiynzłowato: odchodzołch ostatni, do ostatni chfile żech rozmyśloł a staroł se cosi wykucić, ale nakóniec żech ledwo dostoł za 3:) Odrównało mie C++ - zacim my na przednaszkach brali yny teorie, kieróm bedymy praktycznie ćwiczyć aż w prziszłym semestru a jo jako poczóntkujóncy programator z C++ nimóm żodne dośfiadczyni. A tymu żech teorie C++ umioł yny rzutym oka z rozjechanego pocióngu, tak to skóńczyło, jak to skóńczyło... Ale co uż (jak prawióm nikiere medyczki:)

Zkuszka za 3 też zkuszka... ale jak kfuli sfoim mizernym ocenóm w prziszłym roku nie dostanym kolej na Troji, tak bedym porzóndnie nasrany...na siebie oczywiście.

pewny link | skomentuj

Co u mnie?

poniedziałek 6.6.2005 00:39

Po dłógim czasie zaś móm czas a chynć cosi napisać... :)
W zeszłóm sobote był Festiwal PZKO, był straszny hyc, ale było fajnie - głównie koncert Lady Pank...:) Hned bych szeł zaś:)
We środe dopołednia a popołedniu żech mioł zkuszke z Unixu. Nie było tak fajnie jak na festiwalu (nieczekanie:) Ale uż żech rozchodził to, że facet prziszeł o godz. a 3/4 puźni, bo se poplót czas, także nie bedym nadowoł... Ku tymu żech dostołch za dwa i choć mi zadani moc nie siedziało, także bych właściwie mioł być wdziynczny:) A to +- 40% wyciepoł... A nawiyncy zdobyte 4 kredity mie pasowały na matfyzaka drugoka:)
We środe wieczór była wedle u sómsiadów (na kolejach) parzba - byli my z Ulóm (je tu teraz uż asi 10 (typujym) dni u mnie na nawszciewie). Było ciekawie, i choć tych dziołch mógło być wiyncy...:) Tak my musieli przed tymi dwiema co tam były porzóndnie frajerzić, także to skóńczyło na tym, że my robili 'shyby' (podcióngniyncia?) na drónżku - fszyscy po koleji od 1 shybu do 7 a zpatki...
Dziepro dzisio mie przestały rynce boleć:))

pewny link | skomentuj

Here comes RSS:)

czfortek 2.6.2005 21:51

Uż tu móm RSS!:)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester