Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jo a Ceczko - roz jak aczko a roz jak beczko

środa 8.6.2005 15:14

Przedfczorym żech mioł zapoczet z Ceczka, fczora zkuszke.

Zapoczet z Ceczka je gorszy niż zkuszka z Ceczka - to muszym zaznaczyć hned na poczóntek. Oprócz tego, że je objektywnie ciynżejszy (objektywnie w tym wypadku znaczy, że se na tym fszyscy zainteresowani zgodnóm) tak u niego płaci zasada, że na jego zrobiyni mo człowiek 3 próby, tak samo jak u zkuszki, ale z każdóm próbóm se podnosi stopiyń trudności (je to dane oficjalnie).

Także konkretnie: zapoczet polego na naprogramowaniu jaksigo zadania w określónym czasie - muszymy napisać w pełni funkcyjny program, tzn. musi to być bez błyndu aji 'syntakticky' (fakt nie wiym, jaki je polski termin - znaczy to cosi jako bez błyndów w 'gramatyce danego jynzyka komputerowego':) Jo konkretnie trefił na zadani: naprogramować program, kiery zarówno dany tekst do bloku. Tekst może być albo z jaksigo pliku albo ze stand. wejścia (nie wiym, czy z tymi polskimi terminami żech dobrze trefił, asi z tym przestanym:) a wynik programu se mo wypisać na stand. wyjści albo do pliku. Szyrokość bloku je dano albo je 40 znaków. Czas: 2 godziny.
Ze zapocztu żech odchodzoł jak król - piyrfszy a ku tymu se nigdo dalszy ze skoro 20 ludzi, co tam byli, nie tfarził, że by to uż też mioł:) Ale muszym prziznać, że całe moje szczynści polegało głównie na tym, że skoro taki sóm (aż na jaksi detale) program my mieli na zadani dómowe na cwikach, także oprócz tego, żech hned bez wiynkszego rozmyślanio wiedzioł, jakim sposobym ku tymu podejść, tak żech se uszetrził troche czasu tym, żech se skopiowoł nikiere czynści programu ze sfojego uż naprogramowanego zdrojaku, kiery żech se niechoł na necie:) Kopiować cały program mi prziszło gupi, jednak zadani było ciut insze a głównie żech mioł pomysł jak sfoje starsze rozwiónzani eszcze wylepszyć:) Także niecałóm godzinke a pół żech programił, niż żech to mioł gotowe a potym eszcze pół godzinki żech ladził (do nieprogramatorów - hladoł błyndy w logice programu - czymu to nie robi dokładnie to, co se od tego czako:) A potym żech nerwowo dźwignół łapke, że uż to móm, na plecach żech poczuł krótki kóntrolne rzuty oka od tych co siedzieli za mnóm (a eszcze se z tym tropili:) a poczkołch aż 'pan wachujóncy' (kiery uż zaczynoł być stejnie nerwowy, jak Ci co pisali - było uż pore minut po czasie a eszcze żodyn nie oddoł:) przidzie a otestuje mi to. Program fachoł jak mioł, także na zdrojak se ledwo kuknół a rzeknół "Ok". Z uczuciym ulgi żech zaś dźwignół łapke a podoł mu indeks, chfilke mu trwało, niż mi tyn zapoczet zapisoł do systemu, ale za 5 min uż żech ficzoł prycz z bardzo szyrokim usmiechym... =)

Na dalszy dziyń żech mioł (pisemnóm) zkuszke z Ceczka - tzw. sportke. Od oprawdzicki sportki jóm różni akurat to, że poli na zaszkrtnóci je 42, ni 49 (jeśli se to eszcze dobrze pamiyntóm z czasów, jak my z babcióm szkrtali razym:) No i tu prziszeł 'odwet' za fczora. Zkuszka nie była ciynżko, ale niestety do mnie ani ekstra lechko - no, krótko i zwiynzłowato: odchodzołch ostatni, do ostatni chfile żech rozmyśloł a staroł se cosi wykucić, ale nakóniec żech ledwo dostoł za 3:) Odrównało mie C++ - zacim my na przednaszkach brali yny teorie, kieróm bedymy praktycznie ćwiczyć aż w prziszłym semestru a jo jako poczóntkujóncy programator z C++ nimóm żodne dośfiadczyni. A tymu żech teorie C++ umioł yny rzutym oka z rozjechanego pocióngu, tak to skóńczyło, jak to skóńczyło... Ale co uż (jak prawióm nikiere medyczki:)

Zkuszka za 3 też zkuszka... ale jak kfuli sfoim mizernym ocenóm w prziszłym roku nie dostanym kolej na Troji, tak bedym porzóndnie nasrany...na siebie oczywiście.

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester